středa

16.12.

19:00 hod.

pátek

18.12.

10:00 hod.

sobota

19.12.

14:00 hod.

sobota

19.12.

19:00 hod.

pondělí

21.12.

19:00 hod.

úterý

22.12.

10:00 hod.

středa

23.12.

15:00 hod.

sobota

26.12.

14:00 hod.

sobota

26.12.

17:00 hod.

úterý

29.12.

19:00 hod.

středa

30.12.

19:00 hod.

čtvrtek

31.12.

13:00 hod.

čtvrtek

31.12.

16:00 hod.